Geografia

Slovensko

• 49 035 km2• 5 350 000 obyv.• Maďarskej, Ukrajinskej menšiny• Najvyššia hora: Gerlachovský štít 2 655m) (Vysoké Tatry); Ďumbier 2 043m (Nízke Tatry)• Najdlhšia rieka: Dunaj• pluralitná republika s jednokomorovým parlamentom• Najväčšie mestá:...

Prírodné zdroje

o obnoviteľné (voda, rastlinstvo)o neobnoviteľné (niektoré nerastné suroviny)o nevyčerpateľné (slnečné žiarenie)o vyčerpateľné ŤAŽBA – ročne sa celosvetovo vyváža 6 km3 nerastných surovín• prevláda mechanický spôsob ťažby, ktorý značne porušuje vzhľad krajiny• chemický spôsob ťažby...

Kultúrna krajina a životné prostredie

Ekológia• náuka o vzájomnom vzťahu organizmov• užšie poňatie – vzťah medzi človekom a prírodou Typy krajiny• 1. prírodné – je pôvodnýov jej vývoji sa uplatňovali výlučne prírodné činitelia dnes prakticky nie je (emisie, globálne...

2. Vlahové kritérium / 3. Kritérium prezimovania

Vlahové kritérium je dané rozdielom medzi potenciálnou evapotranspiráciou a zrážkami. Podľa tohoto ukazovateľa je Bratislava zaradená do mierne vlhkej oblasti. Suma potenciálnej evapotranspirácie za hlavné vegetačné obdobie je vypočítaná v praktickom programe číslo 6....

7. AGROKLIMATICKÁ ŠTÚDIA

Záujmové územie: Agroklimatická štúdia je spracovaná pre lokalitu Bratislava. Geografický popis: Bratislava leží v miernom pásme severnej pologule na 48° a 10´ severnej zemepisnej šírky a na 17° a 12´ východnej zemepisnej dĺžky. Je...

Agroklimatické členenie územia: 1. Teplotné kritérium

Teplotné kritérium môžeme opísať najmä sumou teplôt za hlavné vegetačné obdobie, podľa ktorej sa územie delí na tri makrooblasti a na desať oblastí. Bratislava – makrooblasť teplá. Táto klimatická charakteristika je závislá aj od...

6. EVAPOTRANSPIRÁCIA

Evaporácia – výpar vo fyzikálnom slova zmysle z povrchu pôdy alebo vody a predmetov, ktoré sa na nej – povrchy neživé. Tento výpar býva označovaný ako neproduktívny. Transpirácia – voda odparená najmä z prieduchov...

5. KONDENZÁCIA A ZRÁŽKY

Kondenzácia je fyzikálny proces, pri ktorom dochádza k zmene plynného skupenstva na kvapalné. Aby v prírode kondenzácia prebiehala, musia byť splnené dve základné podmienky – musia byť v atmosfére prítomné kondenzačné jadrá a teplota...

Tuhé atmosferické zrážky

– tuhé atmosferické zrážky – vyhodnocuje sa sneh. Sleduje sa viacero parametrov: výška snehovej pokrývky – snehomerná lata ( v metroch ) novonapadnutý sneh – sleduje sa pomocou snehomerných doštičiek, izolačné vlastnosti snehovej pokrývky...

Rosný bod

Rosný bod ( tr ) – je teplota, pri ktorej sa vzduch stáva nasýteným vodnou parou. Při tejto teplote je relatívna vlhkosť 100% a sýtostný doplnok je nulový. K rosnému bodu môže dôjsť –...