Geografia

4. VLHKOSŤ VZDUCHU

Vlhkosť vzduchu charakterizuje obsah vodnej pary vo vzduchu. Tlak vodnej pary (e) – okamžitý tlak vodnej pary obsiahnutej v atmosfére. Vypočíta sa z psychrometrickej rovnice. Tlak nasýtenia ( e0 ) – maximálny tlak vodnej...

3. TEPLOTA

Teplota je stavová veličina, určuje ju stredná kinetická energia neusporiadaného pohybu molekúl danej látky. Teplo predstavuje celkovú kinetickú energiu pohybu všetkých molekúl danej látky. PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA: – kvapalinové sklené teplomery – pracujú na princípe...

PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA:

Prístrojová technika na meranie žiarenia je veľmi zložitá. Využívajú sa väčšinou tri princípy: – kalorimetrický princíp – je na ňom založený prístroj Angstromov pyrheliometer. Je to prístroj štandardný , je zložený z dvoch platinových...

ÚLOHA:

Vypočítajte sumu fotosynteticky aktívneho žiarenia (Gwo) za hlavné vegetačné obdobie v Bratislave. Bratislava – nadmorská výška – 131 metrov nad morom – zemepisná šírka – 48°10´ severnej zemepisnej šírky – zemepisná dĺžka – 17°12´...

1. STANICE

Meteorológia je geofyzikálna veda o atmosfére.. Biometeorológia skúma vzájomné väzby medzi živými organizmami a ich atmosférickým prostredím. Využíva na to nasledovné metódy: – priame pozorovanie meteorologických prvkov – je to základná metóda, využíva sa...

2. AKTÍVNE ŽIARENIE

Žiarenie je osobitná forma existencie hmoty, ktorá môže mať charakter elektromagnetický alebo korpuskulárny. Elektromagnetický charakter žiarenia je spôsobený tým, že žiarenie sa šíri vo forme elektromagnetických vĺn vo všetkých smeroch rýchlosťou 300 000 km/s....

Vie že?:

– Výsledky ukazujú, že jednou z príčin chudnutia ozónovej vrstvy sú aj skleníkové plyny. – Priemyselne vyspelé štáty sa v roku 1997 na samite v japonskom Kjótu dohodli na znižovaní emysií CO2 a ďalších...

Vie že?:

Oxid uhličitý nepatrí k toxickým a škodlivým plynom a jeho prítomnosť v atmosfére sa nepovažuje za jej znečistenie. Produkcia oxidu uhličitého v súčasnosti však nezodpovedá spotrebe zelených rastlín, pretože stromov neustále ubúda, čo má...

Teória spätných väzieb

M Oteplenie polárnych oblastí v zimnom období (veľmi pravdepodobné). To povedie k roztápaniu ľadovcov a pôdy, ktorá viaže CO2. Pri jej roztápaní bude tento oxid uhličitý unikať do atmosféry. M Letné kontinentálne oteplenie a...

Dôsledky pre biosféru

F Otepľovanie Zeme má priamy vplyv na ľudskú úmrtnosť. Výrazné oteplenie prinesie zvýšenie úmrtnosti na kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne choroby a vzrastie výskyt chorôb dýchacích ciest. F Najmä v trópoch sa začnú rozširovať choroby parazitického...