Geografia

Anglosaská geopolitika

– A. T. Mahan: Vplyv námorných síl na dejiny– Mahan videl štát ako živý organizmus– Originálna vízia svetovej mocenskej rovnováhy, 2 protikladné póly: morská moc a pozemská moc– Výsledkom boja morskej a pozemnej moci...

Geopolitika dnes

– Po 2. svetovej vojne sa geopolitika rozvíjala po piatich hlavných líniách: 1. Autori a teórie – nadväzujúce priamo na odkaz geopolitiky, a to aj z hľadiska metodológie, niekedy dokonca s ideou Heartlandu– A....

GEOPOLITIKA

– vznikla v 80-ich a v 90-ich rokoch 19. storočia, ako prvá teória medzinárodných vzťahov– je to teória, ktorá študuje zákonitosti vplyvu zemského povrchu štátov a zákonitosti pohybu síl v priestoru– zjednotila dve teoreticko-metodologické...

Literatura

Literatura.1. Bauman Z.(1999): Globalizace, Mladá fronta, Praha,157 s.2. Bertrand Y. (1998): Soudobé teorie vzdělávání, Portál, Praha, 247 s.3. Bičík I. et.al.(2001): Zeměpis – katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky v r. 2004 Návrh...

Lidé, životní prostředí a společnost:

Lidé se svými aktivitami na zemi žijí tam, kde si mohou vydělávat na živobytí. Stěhování(migrace) lidí je spojena s dostupností zdrojů a s rozvojem technologií. Stěhování směřovalo k místům s úrodnou půdou, se zásobami...

Lidé, životní prostředí a společnost

Geografové vědí, že příběh lidí je vyložitelný v kontextu tří bodů – prostoru, činnosti a času.Geograficky informovaný člověk chápe důležitost tohoto pohledu při vysvětlování celé řady jevů. Umožňuje mu hlubší chápání událostí na Zemi,...

Doporučení:

Můj úhel pohledu je ovlivněn „polohou“ místa kde učím, a tím je Obchodní akademie. Vychází z mého vnímání geografických kompetencí vytvářeným tímto typem školy. Jsem si vědom nebezpečí jistého nepochopení, které však vyplývá z...

Doporučení

Jestliže u nás dochází k přípravě nových kurikulárních dokumentů v rámci vytváření Státního programu vzdělávání8), je k tomu co nastiňuji dobrá příležitost. Vytváření vzdělávacích programů jednotlivými školami, pokud nemá dojít k opravdovému chaosu, se...